Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI

Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; khẳng định 5 năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.

Tổ chức đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố, công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Nghị quyết thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem thêm:  Soạn bài chính tả: cánh cam lạc mẹ

Cụ thể, về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Khẩu hiệu hành động là: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Một số chỉ tiêu trọng tâm được xác định là: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến. Trồng mới 30 triệu cây xanh. Hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Xem thêm:  Quê cha đất tổ là ở đâu

Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Nghị quyết xác định đối với các cấp bộ đoàn tập trung là thực hiện đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Xem thêm:  Cửa hàng online tiếng Anh là gì

Nghị quyết cũng xác định các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017-2022, trong đó có Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đề án Thanh niên khởi nghiệp. Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 4 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và 3 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Nghị quyết giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội thông qua.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button