Nghị định 88/2018/NĐ-CP – Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng

Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp ng tháng theo Quyết định số 130/CP

ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-HĐBT ngày

13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm

2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-

TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác yếu hưởng lương như đối với

quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp ng tháng theo Quyết định số

62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ng tháng.

Điều 2. Thời điểm mức điều chỉnh

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

hội trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với c đối tượng quy định tại Điều

Xem thêm:  Tổng Hợp Cảm Âm Nhạc Không Lời Hay Nhất Mọi Thời Đại Part 2

1 Nghị định này.

Điều 3. Kinh p thực hiện

Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội trợ cấp hàng tháng

áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Ngh định này được quy định như sau:

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm hội

trước ngày 01 tháng 10 năm 1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số

91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng

5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ các đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6

khoản 7 Điều 1 Nghị định này; hưởng lương u theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP

ngày 28 tháng 12 năm 2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011

Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

2. Quỹ bảo hiểm hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm hội từ

ngày 01 tháng 10 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng

tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số

121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 Ngh định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23

tháng 01 năm 1998 của Chính phủ.

Điều 4. T chức thực hiện

Back to top button