Nghị định 74/2018/NĐ-CP – HoaTieu.vn

“1. Người nhập khẩu phải thực hiện các u cầu về quản chất lượng hàng hóa theo quy định

tại Điều 34 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên th

trường, đồng thời có trách nhiệm:

c) Trường hợp sử dụng số, vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao sản phẩm, ng hóa,

phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này.

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng

hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu.

Việc công bố hợp quy được quy định chi Tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả t đánh giá sự phù hợp của tổ chức, nhân;

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng hoặc

được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định

theo quy định của pháp luật.

2a. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp

công bố hợp quy theo Điểm a Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

Xem thêm:  Các trường Đại học khối A1 dưới 20 điểm

a) Đăng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cam kết chất lượng hàng

hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định y tại quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(sau đây viết tắt quan kiểm tra) kèm theo các tài liệu sau: Bản sao Hợp đồng, Danh Mục

hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng

hóa nhập khẩu; chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả

thử nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản tả hàng hóa có các nội dung

bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo

quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có). Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách

nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng

kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng của người nhập khẩu. Người nhập

khẩu nộp bản đăng xác nhận của quan kiểm tra cho quan hải quan để được phép

Xem thêm:  Khám phá đại đô thị xanh Singapore giữa trung tâm Thành phố Từ Sơn

thông quan hàng hóa;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp

cho quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả t đánh giá sự phù hợp bảo đảm

hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo

Back to top button