Nghị định 151/2017/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định 151/2017/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Khoán kinh phí sử dụng nhà ở và xe công vụ là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Mời các bạn tham khảo.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 151/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản , sử dụng tài sản công.

Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về các nộidung sau:

a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; mua sắm, thuê, phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước;

Xem thêm:  Mạng 7G là gì

………………..

Thuộc tính văn bản: Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Số hiệu 151/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Nơi ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực

01/01/2018

Back to top button