Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa Nghị định an toàn sinh học với sinh vật biến đổi gen

Nghị định số 118 2020/NĐ-CP

Nghị định 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Bổ sung thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Ngày 02/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Cụ thể, Giấy chứng nhận an toàn sinh học được cấp lại trong các trường hợp sau: Thay đổi thông tin về tổ chức tại Giấy chứng nhận đã cấp; Giấy chứng nhận bị mất hoặc rách, nát. Tổ chức đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại gồm: Đơn đăng ký cấp lại theo Mẫu; Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức hoặc bị rách, nát; Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp lại Giấy chứng nhận trong thời hạn 07 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Hội đồng gồm ít nhất 09 thành viên. Hội đồng khảo nghiệm thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, thẩm định hồ sơ đăng ký khảo nghiệm, đánh giá kết quả khảo nghiệm, tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cấp Giấy phếp khảo nghiệm và công nhận kết quả khảo nghiệm.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2 trang 105, 106 sgk toán 5

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button