Nghị định 109/2018/NĐ-CP – HoaTieu.vn

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

—————

Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

NÔNG NGHIỆP HỮU

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định nông nghiệp hữu .

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, gô, truy xuất nguồn gốc,

kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu trong các lĩnh vực trồng trọt,

chăn nuôi, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản chính sách khuyến khích phát triển sản

xuất nông nghiệp hữu cơ.

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

Xem thêm:  Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự
Back to top button