Một vật thực hiện đồng thời 2 dao cùng phương, cùng tần số 10Hz

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà…

Câu hỏi: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động thành phần là π/3 rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là

A 31,4cm/s.

B 100cm/s.

C 157cm/s.

D 120 π cm/s.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

– Tổng hợp dao động điều hòa – Đề 3

Xem thêm:  Tải Mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng
Back to top button