Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn

Văn bản ý kiến tham vấn về dự án

Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn

Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản ý kiến tham vấn về dự án

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)

(Địa danh), ngày … tháng … năm

Kính gửi: (3)

(1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.

Xem thêm:  Cách chuyển quyền Host trong Google Meet

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án về:

– Sự cần thiết phải thay đổi nội dung gì của dự án;

– Các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;

– Các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).

Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng du)

Ghi chú:

(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Chủ dự án;

(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).

Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt
Back to top button