Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc – Văn bản hủy bỏ Di chúc

Văn bản hủy bỏ Di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc là mẫu văn bản được lập ra khi có sự quyết định về việc hủy bỏ di chúc. Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc nêu rõ thông tin của người lập văn bản hủy bỏ di chúc, việc lập văn bản hủy bỏ di chúc được sự chứng kiến của công tố viên phòng công chứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản hủy bỏ di chúc tại đây.

Mẫu văn bản di chúc

Mẫu di chúc viết tay 2016

Mẫu di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc như sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam, di chúc chỉ có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có di sản chết). Người lập Di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ Di chúc bất cứ lúc nào.

Bạn có thể tham khảo Văn bản hủy bỏ di chúc theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm …, tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……………….., chúng tôi gồm:

(trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Xem thêm:  Giáo án môn Thể dục lớp 7 theo công văn 5512

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………/……../…………….

Chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại ……………………

Hộ khẩu thường trú: (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………

Trường hợp vợ chồng lập Văn bản hủy bỏ Di chúc chung thì ghi như sau:

Tôi là ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………………

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày .…. /……/……. tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………………………………………………………..

cùng vợ là Bà: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……/……/………….

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày ….. /…../……. tại ……………………..

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………………………………………………………..

Nguyên trước đây vào ngày ………………, tôi (chúng tôi) có lập Di chúc được …………………………………………………………. chứng nhận ngày ..………….., số ……………., quyển số ………….….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là ……………………………………… cho ………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện hủy bỏ Di chúc nêu trên.

Trong trường hợp việc hủy bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau:

Để làm chứng cho việc hủy bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ……………. cấp ngày .. /……/.….. tại ………………………..

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

Xem thêm:  Hình thức kỷ luật học sinh đánh nhau

.……………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ……………. cấp ngày .. /……/.……tại ……………………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..…………

Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị hủy bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Xem thêm:  Cách lập sổ nhật ký bán hàng

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của văn bản hủy bỏ di chúc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button