Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Đơn đề nghị miễn giảm thuế

Miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điều 46 Chương VI Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính là mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế xác định cụ thể nội dung và trình tự công việc cơ quan thuế, công chức thuế thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định. hoatieu.vn mời các bạn tham khảo.

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

1. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế

+ Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

– Tờ khai thuế;

– Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

+ Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

– Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

– Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

+ Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

2. Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Nội dung chi tiết của Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH, mời các bạn tham khảo:

Xem thêm:  Canh chua cá ngát lá giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***—–

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Kính gửi:(Tên cơ quan thuế)………………………………………………………………………..

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/huyện:……………………. Tỉnh/thành phố:………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:…………………………………………………………….

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)… Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………………………………………………………………………………………………….

(2) ………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

(đối với cá nhân, hộ gia đình)

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem Thêm:

Xem thêm:  Loạt ảnh ngày ấy – bây giờ của dàn sao Tuyệt đỉnh Kungfu sau 20 năm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button