Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân là mẫu văn bản được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung của văn bản đề nghị, lý do đề nghị giảm thuế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: ………………………

[01] Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế: …………………………………………………………………

2. Năm đề nghị được giảm thuế: ………………………………………………………….

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số thuế phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

2

Tổng số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế

3

Tổng số tiền bị thiệt hại

4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:

………………………………………………………………………………………………………….

b. Các tài liệu khác: ……………………………………………………………………………..

………., ngày…tháng…năm…

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Ngành nghề ưu đãi đầu tư là gì
Back to top button