Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu văn bản đề nghị về việc điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế là mẫu phiếu được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Mẫu được ban hành theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……1……, ngày … tháng … năm 20…

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
Thông tin trong phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Điều chỉnh lần: …………….

Kính gửi: Sở Y tế

1. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đã được cấp số: ………………. Ngày cấp: ……………………….

2. Thông tin đã đăng ký:

Tên cơ sở công bố: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất: …………………………………………………..

Đề nghị được điều chỉnh:

Xem thêm:  Dịch COVID-19 'tấn công' công trường trọng điểm

3. Nội dung xin điều chỉnh: …………………………………………………………………………………

4. Lý do xin điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………..

5. Thông tin cần cập nhật:

Tên cơ sở công bố: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất: …………………………………………………..

Cơ sở xin cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị điều chỉnh này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

__________________

1 Địa danh.

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button