Mẫu tờ trình xin kinh phí 1-6

Mẫu tờ trình xin kinh phí 1-6 là mẫu bản tờ trình được lập ra để xin kinh phí cho việc tổ chức ngày 1-6. Mẫu nêu rõ thông tin tờ trình, số kinh phí… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình xin kinh phí 1-6 là mẫu gửi lên lãnh đạo để xin kinh phí tổ chức các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi cho các em nhỏ con nhân viên trong công ty, doanh nghiệp, hay tổ chức cho các em học sinh ở trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ
để tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty/người đứng đầu cơ quan, tổ chức……………….

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế theo khảo sát và đánh giá…………………….

Nhằm mục đích kế hoạch tổ chức sinh hoạt Tết thiếu nhi 1/6 cho các em………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT Công việc cần thực hiện Số lượng Đơn giá (dự tính) chi phí thực hiện
Thành tiền
1
2
3

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

………..ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

Xem thêm:  Squamous cell carcinoma là gì
Back to top button