Mẫu tờ trình đề nghị cử cán bộ phụ trách trường

Tờ trình đề nghị cử cán bộ phụ trách

Mẫu tờ trình đề nghị về việc cử cán bộ phụ trách trường

Mẫu tờ trình đề nghị về việc cử cán bộ phụ trách trường là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc cử cán bộ phụ trách trường. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin của cán bộ, nội dung phụ trách… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị về việc cử cán bộ phụ trách trường như sau:

UBND TỈNH …………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………../TTr-SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cử …..(1)…… phụ trách ……(2)…………

Kính gửi:……………(3)…………………

Căn cứ…………………………(4)……………………………………………………..………..;

Căn cứ…………………………(4)………….……………………………………………..……..,

……………………………………(5)………………………………………..…………………

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ……………(2)…………tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………..(6)………;

– Lưu: VT, TCCB, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Người được cử phụ trách.

(2) Tên đơn vị.

(3) Cơ quan có chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh.

(4) Căn cứ để xây dựng Tờ trình.

(5) Nội dung đề nghị trình UBND tỉnh.

(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Xem thêm:  Thông tư 20/2021/TT-BYT Hướng dẫn phân định chất thải y tế nguy hại

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình đề nghị về việc cử cán bộ phụ trách trường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button