Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại là gì? Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu tờ trình đề nghị về việc bổ nhiệm lại

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc đề nghị bổ nhiệm lại. Mẫu nêu rõ nội dung trình báo, nội dung đề nghị bổ nhiệm lại…

2. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ……………1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

…….., ngày … tháng … năm

TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ nhiệm lại ….2

Kính gửi: …………………3

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại; chủ trương bổ nhiệm lại; tóm tắt kết quả thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại.

2. Sơ lược lý lịch nhân sự, quá trình công tác

3. Tóm nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế đối với nhân sự.

4. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

– Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự: ………./………. đồng chí tán thành = ……..%.

– Tập thể lãnh đạo đơn vị: …………/………… đồng chí tán thành = ……..%.

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Xem thêm:  Phương pháp xử lý dữ liệu trong nghiên cứu khoa học

Nơi nhận:
………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1 Đơn vị đề nghị bổ nhiệm lại

2 Chức danh bổ nhiệm lại

3 Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button