Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ

Mẫu tờ trình đề nghị về việc bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trường nghề

Mẫu tờ trình đề nghị về việc bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trường nghề là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị việc bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trường nghề. Mẫu tờ trình nêu rõ người được bổ nhiệm… Mẫu được theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị về việc bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trường nghề như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–.

Số: ……../……….

………, ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

– Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, định hướng phát triển của trường/trung tâm:

– Nhu cầu cán bộ đáp ứng yêu cầu của trường/trung tâm (nêu rõ lý do cần thiết phải bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc).

Xem thêm:  Hoa Lồng đèn | Loài hoa đẹp độc đáo cho mọi không gian

– Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm…………………………….. đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]……………………… xem xét, bổ nhiệm ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm .

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

– Họ và tên:

– Ngày, tháng, năm sinh:

– Quê quán:………………………………., Dân tộc:

– Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:

– Đơn vị hiện đang công tác:

– Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…….):

Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

+

……

…….

………………………………………………………………

+

……

…….

………………………………………………………………

– Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

– Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý……..phiếu/…….phiếu (…….%). Số phiếu không đồng ý: ……phiếu/……phiếu (…%).

Xem thêm:  Mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên 2021

+ Hội nghị liên tịch của trường, trung tâm: Số phiếu đồng ý……..phiếu/…….phiếu (…….%). Số phiếu không đồng ý: ……phiếu/……phiếu (…%). (Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Trường, trung tâm…..đề nghị [tên cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc……… ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ……;

– Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Chức danh người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

Mẫu tờ trình đề nghị về việc bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc trường nghề

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button