Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở

Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở

Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở mà cũng tôi sưu tầm và tổng hợp được. Đây là mẫu dành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoặc những gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn… xin nhà nước hỗ trợ về nhà ở. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:

Mẫu số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

I. KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên người đại diện (Viết chữ in hoa):

Ngày/tháng/năm sinh: …./ …. / …. Giới tính: …………. Dân tộc:

Giấy CMND số:………………… Cấp ngày…………… Nơi cấp

2. Hộ khẩu thường trú của hộ:

3. Số người trong hộ ……… người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động …… người.

4. Hoàn cảnh gia đình (Ghi cụ thể có thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn kinh tế hay không)

5. Tình trạng nhà ở trước khi thiên tai xảy ra (Ghi cụ thể loại nhà, mức độ sử dụng):

Xem thêm:  Trào lưu xu thế hay chỉ là hình thức hâm nóng thị trường trong bối cảnh "cái khó ló cái khôn"

6. Tình trạng thiệt hại về nhà ở (Ghi cụ thể đã đổ sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di rời nhà ở khẩn cấp, hư hỏng nặng):

7. Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ

8. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày… tháng…. năm 20……

Người khai

(Ký, ghi rõ htên)

II. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……………đã xem xét tờ khai, xác minh thông tin của hộ gia đình và họp ngày…..tháng…….năm…… thống nhất kết luận như sau:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ về nhà ở theo quy định./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm 20…

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button