Mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

Mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ là gì? Mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ là mẫu bản thuyết minh được lập ra để ghi chép về việc thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung thuyết minh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/……

………., ngày ... tháng … năm …...

THUYẾT MINH DỰ TOÁN

Dự án: ………………

Địa điểm: …………..

Hạng mục: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Phần 1: Căn cứ pháp lý xây dựng dự toán

…………………………………………………………………………………………

Phần 2: Cơ sở xác định giá trị dự toán

1. Khối lượng thi công

…………………………………………………………………………………………

2. Định mức, đơn giá

…………………………………………………………………………………………

3. Các chi phí theo tỷ lệ

…………………………………………………………………………………………

Phần 3: Giá trị dự toán

Tổng giá trị dự toán: ……………………………………….…………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)

(Có bảng tổng hợp và phân tích dự toán chi tiết kèm theo)

(Tên đơn vị lập) đề nghị (tên cơ quan thẩm định, phê duyệt) thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán làm cơ sở để đơn vị triển khai các bước tiếp theo.

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 3 Hình học - Đề 4

ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Back to top button