Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cá nhân người nhận thông báo, mã số thuế, nội dung của bản thông báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế tại đây.

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

CỤC THUẾ…………………..

(CHI CỤC THUẾ)………………

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Số: …………… /TB-CT (CCT)

Ngày ………. tháng …….. năm ……..

THÔNG BÁO
Nộp thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Ông/Bà …………………………………

Mã số thuế: ………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………….

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ tờ khai thuế của ……………………………. nộp ngày …………………………………;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) …………… và xét đề nghị của Đội thuế …………………….Tổ nghiệp vụ,

Chi cục Thuế ……………………………… thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như sau:

Xem thêm:  Review ngành kiểm soát không lưu

I. THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP CẢ NĂM

1. Thu nhập chịu thuế: …………………….. đồng.

Ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………….

2. Số thuế phải nộp cả năm: ………………. đồng.

Ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………….

Số thuế trên được khoán ổn định cho cả năm.

II. SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP TỪNG QUÝ

1. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng quý:

Quý Số thuế phải nộp
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV

Nộp theo chương …….. khoản ………. tiểu mục ……..

2. Thời hạn nộp thuế quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

3. Địa điểm nộp: …………………………………………………………………………………….

Nộp cho ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ ………………………………………..

Nộp tại kho bạc ……………………………………, địa chỉ ……………………………………..

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/Bà phải chịu phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/Bà liên hệ với cơ quan thuế ………….. theo số điện thoại: ………………………. địa chỉ: ……………………………. để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế………………. thông báo để Ông/Bà được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

Ngày … tháng …. năm ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bãi Xếp ‘thiên đường nghỉ dưỡng’ mới tại Quy Nhơn
Back to top button