Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Thông báo kết quả thẩm định

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án công trình

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án công trình là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án công trình. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin dự án, kết quả thẩm định thiết kế… Mẫu được ban hành theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án công trình như sau:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….
V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án…

…………….., ngày …. tháng …. năm ….

Kính gửi: (Tên Đơn vị trình)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Văn bản số … ngày … của …….. trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án đầu tư).

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ khác có liên quan ………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Xem thêm:  Độ cứng và tác hại của nước cứng

1. Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: ……………………………………………………………

3. Người quyết định đầu tư: ……………………………………………………………………………………

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…): ………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………….

6. Giá trị tổng mức đầu tư: ………………………………………………………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………………………..

8. Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………………………………..

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …………………………………………………………………………..

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: …………………………………………………………….

11. Các thông tin khác (nếu có): ……………………………………………………………………………….

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Văn bản pháp lý: ………………………………………………………………………………………………..

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình)

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: ………………………………………………………………..

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: ……………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Tổ chức trình thẩm định.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

Xem thêm:  Cách tính điểm ielts reading

– Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;

– Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

– Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

– Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

– Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở;

– Ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án (áp dụng đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

V. KẾT LUẬN

Thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh

Trên đây là thông báo của (Cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– …;
– Lưu.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án công trình

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Làm giàu từ nuôi trăn – chuyện không khó!
Back to top button