Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

…… ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………… Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Xem thêm:  One Piece: 5 cô gái có thể ghép đôi với Zoro, hai vị trí cuối được fan đẩy thuyền nhiều nhất

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Điện thoại (nếu có): …………………………………… Fax (nếu có):

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có):

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác:

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………… cấp ngày:…../…../……

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button