Mẫu sổ nhật ký công tác quản lý thị trường

Mẫu sổ nhật ký công tác của quản lý thị trường là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về nhật ký công tác quản lý thị trường. Mẫu nêu rõ thông tin người phân công, thời gian thực hiện…

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (1)

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG SỔ (2)

Quyển số: ….(3)…

Trang số: ……….

SỔ NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

THÁNG ………. NĂM ……… (4)

Ngày tháng

Văn bản phân công

Người phân công

Công chức thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả công việc

Lãnh đạo ký tên

Bắt đầu

Kết thúc

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(10)

(11)

(12)

Sổ Nhật ký công tác có bìa cứng, được in trên khổ giấy A3, ngang, cỡ chữ 14, đóng dấu giáp lai giữa hai trang và ghi như sau:

(1) Mục “Cơ quan chủ quản”: ghi tên cơ quan chủ quản, ví dụ: Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh;

(2) Mục “Đơn vị sử dụng sổ”: ghi tên cơ quan, đơn vị sử dụng, ví dụ: Đội Quản lý thị trường số 1;

(3) Mục “Quyển số” và “Trang số” do nhà in in sẵn theo số nhảy hoặc do đơn vị sử dụng sổ tự in, tự ghi, tự đóng số nhảy.

(4) Mục “THÁNG ….. NĂM …”: ghi tháng và năm ghi trang nhật ký;

(5) Mục ”Ngày tháng”: ghi ngày tháng xảy ra hoạt động công vụ của công chức hoặc nhóm công chức;

Xem thêm:  Diệu phi Mai Thị Vàng

(6) Mục “Văn bản phân công”: ghi Số quyết định kiểm tra, quyết định khám, quyết định phân công (thực hiện biện pháp nghiệp vụ), giấy mời họp, giấy triệu tập đi học, thông báo họp …v.v;

(7) Mục “Người phân công”: ghi tên người có thẩm quyền cử, giao hoặc phân công công chức hoặc nhóm công chức thực hiện hoạt động công vụ.

(8) Mục “Công chức thực hiện”: ghi cụ thể công chức hoặc nhóm công chức được cử hoặc giao thực hiện hoạt động công vụ.

(9) Mục “Nội dung công việc”: ghi cụ thể nội dung hoạt động công vụ, ví dụ: thực hiện quản lý địa bàn theo phân công, kiểm tra tại Công ty… địa chỉ …. họp triển khai công tác, dự tập huấn nghiệp vụ tại Cục…v.v;

(10) Mục “Thời gian thực hiện”: ghi thời gian bắt đầu và kết thúc của hoạt động công vụ. Khi bắt đầu thực hiện hoạt động công vụ, công chức ghi thời gian bắt đầu và khi kết thúc hoạt động công vụ thì công chức ghi thời gian kết thúc;

(11) Mục “Kết quả thực hiện”: ghi tóm tắt kết quả thực hiện hoạt động công vụ, trường hợp chưa có kết quả thì ghi đang chờ kết quả, ví dụ: đã có Biên bản kiểm tra số ….. đã có xác nhận đào tạo, đã phát được 10 bản cam kết….v.v

(12) Mục “Lãnh đạo ký tên”: công chức lãnh đạo ký tên xác nhận nội dung ghi sổ Nhật ký công tác vào cuối ngày

Xem thêm:  Thú chơi du thuyền và cơ hội mới chắp cánh vùng đất di sản Vịnh Hạ Long
Back to top button