Mẫu số C4-09/KB theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (.doc, .pdf)

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Mẫu số C4-09/KB – Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Mẫu C4-09/KB – Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi như sau:

GiẤy RÚT TIỀN MẶT

Từ tài khoản tiền gửi

Đơn vị lĩnh tiền:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………..

Tại KBNN:……………………………………………………………………………………………………………..

Người lĩnh tiền:………………………………………………………………………………………………………

CMND số:………………………. Cấp ngày………………………..: Nơi cấp:……………………………….

Nội dung

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm …

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận kiểm soát chi ngày ………

Kiểm soát Phụ trách

Bộ phận kế toán ghi sổ và trả tiền ngày ….

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Râu tiếng Trung là gì
Back to top button