Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân

Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân là gì? Mẫu biên bản tiếp công dân gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân là gì?

Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiếp công dân. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, nội dung tiếp công dân… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân

Mẫu số 79/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

BIÊN BẢN
Về việc tiếp công dân

Hôm nay, vào hồi…giờ….ngày….tháng ….. năm …… tại:

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………….………, chức vụ: Chấp hành viên.

Ông (bà): …………………………………….……, chức vụ:

Ông (bà): ……………………………………………, chức vụ:

Với sự có mặt của ông (bà):

Lập biên bản về việc tiếp công dân đối với ông (bà): ……………………….……. địa chỉ …………… ……………………………………………………………………………………..

Ông (bà): ……………………………………….. trình bày như sau:

Sau khi trình bày, ông (bà):……………………….……………. có gửi các tài liệu sau:

Xem thêm:  Giáo án Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo công văn 405

Ý kiến của Phòng Thi hành án

Biên bản lập xong hồi ….. giờ…. cùng ngày, lập thành ………. bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí, ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN
(Ký, ghi rõ h, tên)

NGƯỜI TRÌNH BÀY
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu số 51/THA: Biên bản tiếp công dân

Mẫu số: 51/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN
Tiếp công dân

Hôm nay, vào hồi……. giờ…… ngày…. tháng….. năm……. tại:…………………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):………………………………….., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):………………………………….., chức vụ:………………………………………………

Ông (bà):………………………………….., chức vụ:………………………………………………

Với sự có mặt của ông (bà):……………………………………………………………………….

Lập biên bản về việc tiếp công dân đối với ông (bà):………………………………..

địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………..

Ông (bà):……………………………… trình bày như sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi trình bày, ông (bà):……………………. có gửi các tài liệu sau:…………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi….. giờ…… cùng ngày, lập thành………. bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí, ký tên./.

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI TRÌNH BÀY
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 51/THA: Biên bản tiếp công dân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button