Mẫu số 145/HS: Biên bản giao nhận cáo trạng

Biên bản giao nhận cáo trạng

Mẫu biên bản giao nhận cáo trạng

Mẫu biên bản giao nhận cáo trạng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận cáo trạng. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản giao nhận cáo trạng như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…../BB-VKS…-…

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN GIAO NHẬN………….

Vào hồi ……..giờ ……..phút, ngày…… tháng…… năm………. tại ……….

Tôi là:….………………………………………… Chức danh ……………………

Tiến hành lập biên bản giao, nhận……… số…… ngày…… tháng….. năm……. cho bị can (hoặc người đại diện hợp pháp của bị can):

Họ và tên: ………………………………………….. Giới tính: …………………………

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại …………………….

Quốc tịch: ……………………….; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo: ……

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………….

Việc giao, nhận… kết thúc vào hồi ….giờ ….phút, ngày… tháng… năm…………

Biên bản này đã đọc lại cho người có tên trên nghe công nhận đúng và ký tên dưới đây.

Xem thêm:  Nhóm tin tặc 1937cN tấn công Vietnam Airlines là ai?

Biên bản này lập thành 03 bản, người nhận giữ 01 bản và lưu hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát./.

NGƯỜI NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản giao nhận cáo trạng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button