Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị

Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị là gì? Mẫu báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị

1. Định nghĩa mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị là gì?

Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kê khai nhà, đất của đơn vị. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kê khai, thông tin nhà đất….

2. Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị

Tên đơn vị: …………………………….

Loại hình đơn vị: ……………………

Mã đơn vị:………………………………

Mẫu số 04a-ĐK/TSC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BQP ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

BÁO CÁO KÊ KHAI NHÀ, ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ (1)

I- Về đất:

a- Địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………

b- Diện tích khuôn viên đất:

………………………………………………………………………………m2

c- Hiện trạng sử dụng: Làm nhà làm việc: ……….. m2; làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: ………………. m2; làm nhà ở; bỏ trống; bị lấn chiếm; liên doanh, liên kết, cho thuê: …………. m2; sử dụng khác ………..m2.

d- Giá trị theo sổ kế toán: ………………………………………………. Nghìn đồng.

II- Về nhà:

TÀI SẢN

Cấp hạng

Năm xây dựng

Ngày, tháng, năm sử dụng

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn đồng)

Số tầng

Diện tích xây dựng (m2)

Tổng diện tích sàn sử dụng (m2)

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NS

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-Nhà…

2- Nhà…

Tổng cộng:

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

…………, ngày….. tháng….. năm ……….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)

– Báo cáo kê khai lần đầu:

– Báo cáo kê khai bổ sung:

__________________________

– (1) Mỗi đơn vị, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp lập riêng một báo cáo kê khai. Trường hợp một trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng mà có thể tách biệt được phần sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lập biên bản xác định rõ phần sử dụng thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để báo cáo kê khai phần sử dụng của mình; nếu không tách được phần sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để thống nhất cử một cơ quan, tổ chức, đơn vị đại diện đứng tên báo cáo kê khai.

– Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai bổ sung.

– Chỉ tiêu “sử dụng khác” để phản ánh hiện trạng sử dụng ngoài các mục đích làm doanh trại, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định của pháp luật. Khi kê khai chỉ tiêu này cần chú thích cụ thể hiện trạng sử dụng (như: bỏ trống, làm nhà ở, bị lấn chiếm…).

– Trường hợp trên khuôn viên đất có tòa nhà vừa sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp, vừa sử dụng vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì kê khai vào “cơ sở hoạt động sự nghiệp” và có chú thích “sử dụng một phần vào kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết”.

– Trường hợp diện tích sử dụng nhà có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì kê khai tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được thì kê khai vào “sử dụng hỗn hợp”.

Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai nhà, đất của đơn vị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016 - 2017
Back to top button