Mẫu số 01b – LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu số 01b – LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ là Mẫu bảng chấm công làm ngoài giờ mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như Bảng chấm công thông dụng nhưng sẽ có thêm phần cộng giờ làm thêm và dựa vào đó để thanh toán tiền làm thêm giờ cho nhân viên. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công làm thêm giờ tại đây.

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:


Bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu bảng chấm công làm thêm giờ như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

Xem thêm:  Tải Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP - HoaTieu.vn

Mẫu 1: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm……………

STT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng thêm giờ
1 2 3 31 Ngày làm việc Ngày thứ bảy, chủ nhật Ngày lễ, tết Làm đêm
A B 1 2 3 31 32 33 34 35
Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ …. đến giờ)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ …. đến giờ)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ …. đến giờ)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày…tháng…năm…
Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Ký duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………

Địa chỉ:……………

Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm……………

STT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
1 2 31 Ngày
làm việc
Ngày
thứ bảy,
chủ nhật
Ngày
lễ, tết
Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35
Cộng

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ………….đến giờ:………………….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…………đến giờ……….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…………….đến giờ……………………)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ…………….đến giờ………………………..)

Ngày……tháng…….năm……..

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số…………

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng….năm…

STT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng thêm giờ
1 2 3 31 Ngày làm việc Ngày thứ bảy, chủ nhật Ngày lễ, tết Làm đêm
A B 1 2 3 31 32 33 34 35
Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày…tháng…năm…
Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Ký duyệt
(Ký, họ tên)

Ngoài mẫu bảng chấm công làm thêm giờ các bạn có thể tham khảo thêm mẫu phiếu đăng ký làm thêm giờ để có thể sử dụng trong quá trình bạn muốn đăng ký làm thêm giờ tại cơ quan:

Mẫu 4: Mẫu phiếu đăng ký làm thêm giờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

Tháng ……. năm …..

Tên đơn vị: …………………………………………………… bố trí nhân sự làm thêm giờ

Họ và tên cán bộ làm thêm giờ: …………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Thời giam làm thêm: …………………………………………………………………………………

Nội dung công việc: ………………………………………………………………………………….

………., ngày…..tháng…..năm….
PHÒNG
TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÁN BỘ LÀM THÊM GIỜ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu nhãn vở đẹp cho học sinh và giáo viên
Back to top button