Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH là mẫu biên bản được cơ quan có thẩm quyền lập ra để công bố về việc quyết định thanh tra bảo hiểm, mẫu biên bản nêu rõ nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra… Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH tại đây.

Mẫu số 06/QĐ-TT: Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra

Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành

Mẫu số 18/KTTT: Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Nội dung cơ bản của mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH như sau:

Mẫu số 01/BB-TT

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN CÔNG BỐ
QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Hôm nay, hồi … giờ … ngày ……/……/………, tại: ……………………………….; Đoàn thanh tra theo Quyết định số ……………./QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của …………….về việc………………… tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

Xem thêm:  Beat Cưới thôi - Masiu x Masew - Cưới thôi - Masiu x Masew

A. THÀNH PHẦN GỒM CÓ

I. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………….

II. Đoàn thanh tra:

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………….

III. Đại diện đơn vị được thanh tra:

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:…………………………..

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:…………………………..

IV. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:…………………………..

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:…………………………..

B. NỘI DUNG

Trưởng đoàn thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số……..ngày ……/……/… của ………………..; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của đối tượng thanh tra:

………………………………………………………………………………………………………………….

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi …. giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button