Mẫu số 01-1/VTNN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải

Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là mẫu bảng kê được lập ra để kê về thu nhập vận tải quốc tế. Mẫu bảng kê thu nêu rõ thông tin tên hãng vận tải nước ngoài, tên phương tiện vận tải, mã số thuế, tên đại lý thuế, nội dung kê thu nhập vận tải… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế tại đây.

Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế như sau:

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải, kèm theo Tờ khai ngày ……….)

Kỳ tính thuế: Từ ……………….. đến ………………..

Tên hãng vận tải nước ngoài: ……………………………… Nước cư trú: …………………………

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: …………………………………………………………………………

Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: ……………………………………………………………..

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chứng
từ vận chuyển
Hóa đơn
Cảng đi Cảng đến

Thông tin khách hàng
(tên, địa chỉ, mã số thuế)
Tổng doanh thu
vận chuyển thực tế
Số thuế phải nộp
Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định
Số Ngày
(1) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tổng cộng

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú:

– Cột (1) đến (5) ghi trên cơ sở vận đơn xuất cho khách hàng.

– Cột (6) ghi doanh thu tính thuế của người trực tiếp điều hành phương tiện vận tải không bao gồm tiền thuế đã trả cho doanh nghiệp khác tham gia vận tải từ cảng Việt Nam đến cảng trung gian.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Cách tăng v1 và v3
Back to top button