Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin dự án, nội dung quyết định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của cá nhân có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Việc thẩm định đưa ra kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được dựa theo nguyên tắc sau:

– Kết quả đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm vầ kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt;

– Trường hợp nhà thầu sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Nhà thầu sử dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ sẽ không thẩm định ở giai đoạn một mà thẩm định trong giai đoạn 2;

– Nhà thầu sử dụng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, giai đoạn 1 thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thẩm định trong giai đoạn 2 sẽ được thực hiện như trường hợp nhà thầu sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Xem thêm:  Ngắm Hailey Bieber sang chảnh hết cỡ khi biết cách “làm chủ” đồ da

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án như sau:

[GHI TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:___

___, ngày ___ tháng __ năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:……[ghi tên dự án]

[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013];

Căn cứ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ [căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày …….[ghi ngày, tháng, năm] của …….[ghi tên tổ chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án…..[ghi tên dự án];

Theo đề nghị của……[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản tờ trình số……[ghi số hiệu tờ trình] ngày ……..[ghi ngày văn bản] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ……[ghi tên dự án],

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:……[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm[2].

Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Xem thêm:  Mẫu phiếu tín nhiệm mới nhất

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này[3].

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lưu VT.

[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN:……..[ghi tên dự án]

(kèm theo Quyết định số…….ngày…….tháng………năm……)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát href=”#_ftn4″ [4]

1

2

3

n

Tổng giá trị các gói thầu

[1] Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.

[2] Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

[3] Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.

[4] Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.

Xem thêm:  Điểm chuẩn các trường khối quân đội năm 2020
Back to top button