Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ công chức. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được bổ nhiệm, thời gian nhận công việc chính thức, ban ngành thực hiện quyết định. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức tại đây.

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán

Quy chế bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Số: …………….. …………, ngày…tháng…năm….

Quyết định
Về bổ nhiệm cán bộ, công chức

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015.

– Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Xem thêm:  Biên bản họp công ty - Mẫu biên bản họp nội bộ công ty

– Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………..

– Xét đề nghị …………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông …………………………… giữ chức vụ …………………………………. Thời hạn giữ chức vụ là …… năm.
Ông …………………… được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số ………

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông ………………….. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Thưởng trực quận ủy;

– UBND quận;

– Lưu VP;

– ……….

CHỦ TỊCH

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button