Mẫu quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu

Mẫu quyết định tạm giữ

Mẫu quyết định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu

Mẫu quyết định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu. Mẫu quyết định nêu rõ đồ vật tài liệu bị tạm giữ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu như sau:

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

Tôi: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Căn cứ (1) …………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều (2) …………., Điều 88 và Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm giữ đồ vật, tài liệu dưới đây:

……………………………………………………………………………………………………

Đồ vật, tài liệu nêu trên của:

Họ tên: ………………………………………………….. Giới tính: ……………………..

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại: ………………………………

Quốc tịch:…………………………………………..; Dân tộc:……………………….; Tôn giáo: ……..

Xem thêm:  Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn 2022

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm ……………………Nơi cấp: ……………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Những đồ vật, tài liệu nêu trên hiện do ………………….. quản lý tại …………..

Phân công ông/bà: …………………………………. có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– VKS………………………………….

– …………………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………..

(1) Ghi rõ vụ việc đang xác minh, giải quyết hoặc vụ án hình sự đang điều tra;

(2) Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Mẫu quyết định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button