Mẫu quyết định điều động và bổ nhiệm

Quyết định điều động và bổ nhiệm

Mẫu quyết định về việc điều động và bổ nhiệm

Mẫu quyết định về việc điều động và bổ nhiệm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều động và bổ nhiệm. Mẫu quyết định nêu rõ người được điều động và bổ nhiệm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc điều động và bổ nhiệm như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………….………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….…………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông (bà)…………..(2)…………., ……(3)………. đến nhận công tác tại …….(4)…..trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ…….(5)…….;

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày ……. tháng ……năm …………

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng ……..(3)….., Thủ trưởng ………(4)………,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông (bà) ….(2)…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(6)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (7).

GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Xem thêm:  Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Họ và tên, chức vụ người được điều động.

(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.

(4) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức được điều động sang.

(5) Chức vụ được bổ nhiệm.

(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc điều động và bổ nhiệm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button