Mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của ông bà được bổ nhiệm làm hòa giải viên, nội dung của quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động tại đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
(tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
———–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:………. /QĐ-UBND ………., ngày …. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
———————–

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….

Căn cứ:………………………………………………………………………………………………..

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/…………….. và ý kiến của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số …. ngày…. tháng …. năm…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm các ông/ bà có tên sau đây làm hòa giải viên lao động.

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………….., Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ………;
– Lưu:…
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button