Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định điều chỉnh chức danh công việc

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì?

Khi công ty bổ nhiệm, đề cử một cá nhân vào vị trí mới thì công ty sẽ phải ra quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng……. Mời bạn tham khảo và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ tại đây.

2. Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64);

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82);

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ số 1

CÔNG TY …………………

………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: …………./……../QĐ-

…………., ngày …… tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ……………

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY………

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………;
  • Xét năng lực và phẩm chất của Ông ………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh: ……………… Đối với ông/bà ………..

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: …….

Sinh ngày: …………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …………….

Nơi cấp:………………………… Ngày cấp: …………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .…………………………….

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ……………………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ……………………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

TM. HỘI ĐÔNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch HĐTV:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………, ngày……tháng…….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc Công ty TNHH…………………………………..

– Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp……………………………………………….

– Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH…………………………………………………..

– Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) …………………………….. giữ chức vụ…………………………..

Kể từ ngày …………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Giám đốc
(Ký và đóng dấu)

5. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH/ CỔ PHẦN…..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp …………;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………..

CMND số ……………………………………………………………………….

Nơi cấp:………………………………Ngày cấp: ………………………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………

Giữ chức vụ trưởng phòng…………………………công ty phụ trách chuyên môn ……..

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

6. Mẫu quyết định điều chỉnh chức danh công việc số 3

CÔNG TY …………………
………………………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Số: …………./……../QĐ- …………., ngày …… tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm ……………

CÔNG TY

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông ………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông …………… Làm …………… Công ty ……………… kể từ ngày …… tháng …… năm …..

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ……………………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ……………………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất hoatieu.vn đã gửi đến các bạn. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu khác trên chuyên mục Biểu mẫu của hoatieu.vn để lựa chọn cho mình những mẫu quyết định, các loại biểu mẫu đơn… phù hợp với nhu cầu của mình nhé.

Xem thêm:  Lời bài hát Hiện Đại - Khắc Việt - Lyric Hiện Đại
Back to top button