Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Mẫu quyết định nêu rõ người được bổ nhiệm, công trình xây dựng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******o0o******

………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

– Căn cứ hợp đồng số …………………. ngày … tháng … năm … của doanh nghiệp ……………..

– Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại hiện trường công trình xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp công trình ………………..

– Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của cán bộ. Xét đề nghị chủ doanh nghiệp bổ nhiệm ông …………………… làm chỉ huy trưởng công trình.

Xem thêm:  Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 4 - bài 6

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông …………………………….. – Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường là cán bộ của donh nghiệp …………….. thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp công trình …………………..

Điều 2. Ông ……………………………… chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp và trước pháp luật về việc chỉ đạo và điều hành thi công công trình theo nội dung của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định ……………………….. ngày …………………. của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phó phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng Hành chính – Tổng hợp và các ông có tên trên căn cứ vào quyết định này để thi hành./.

……….., ngày…tháng…năm…

GIÁM ĐỐC

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button