Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là mẫu phiếu được lập ra để xuất kho hàng hóa kiêm vận chuyển nội bộ. Mẫu phiếu nêu rõ tên tổ chức, cá nhân lập phiếu, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, xuất nhập tại kho nào. Mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tại đây.

Mẫu số 02 – VT: Phiếu xuất kho

Cách viết phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Ký hiệu: ……………………………….. Số: …………………………………………………………..

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày….tháng….năm….

Căn cứ lệnh điều động số ……………………………………………….. Ngày…..tháng……năm….. của ………………………………….. về việc ……………………………….

Họ tên người vận chuyển ………………………………… Hợp đồng số …………………………

Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………………………………

Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………………….

Nhập tại kho: ………………………………………………………………………………………………

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thực xuất Thực nhập
Tổng cộng:
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thủ kho xuất
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người vận chuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thủ kho nhập
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng

– Liên 3: Nội bộ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin thay đổi dân tộc
Back to top button