Mẫu phiếu học sinh – Phiếu khai thông tin của học sinh

Phiếu khai thông tin của học sinh

Mẫu tờ khai của học sinh

Mẫu tờ khai của học sinh là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo thông tin học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của học sinh, thông tin của người bảo trợ học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai của học sinh tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai của học sinh như sau:

TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH (1A)

(Bắt buộc đối với mọi dự án)

1) a. Họ và tên học sinh/nhóm trưởng: ………………………………. Lớp: ………..

Email: ………………………………………………………. Điện thoại: …………………….

b. Thành viên trong nhóm: ……………………………………………… Lớp: ………….

2) Tên dự án: …………………………………………………………………………………….

3) Trường: …………………………………………… Điện thoại: ………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Huyện: …………………………………… Tỉnh/Thành phố: ………………………………..

4) Người bảo trợ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại/email………………………………………../ ……………………………………….

5) Dự án này có tiếp tục từ năm trước không? Có Không

Nếu có:

a) Đính kèm Tóm tắt và Kế hoạch nghiên cứu của năm trước

b) Giải thích sự khác và mới của dự án này so với năm trước trong Phiếu dự án tiếp tục (7)

6) Năm nay, thí nghiệm/thu thập số liệu trong khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngày/tháng/năm)

Ngày bắt đầu:………………………… Ngày kết thúc: ……………………………………

7) Bạn sẽ tiến hành thí nghiệm ở đâu? (Đánh dấu tất cả những nơi thích hợp)

Xem thêm:  Đề bài - giải câu 4 trang 48 sbt địa 11

Cơ quan nghiên cứu

Trường học

Thực địa Ở nhà

Nơi khác……….

8) Liêt kê tên và địa chỉ của tất cả những nơi làm việc ngoài nhà trường:

a) Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

b) Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

9) Kế hoạch nghiên cứu kèm theo

10) Bản tóm tắt dự án sau khi thí nghiệm kèm theo

……….., ngày…tháng….năm…

Nhóm trưởng

Mẫu tờ khai của học sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button