Mẫu phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm của Bộ Công an

Mẫu phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm của Bộ Công an là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn tố giác tội phạm. Mẫu nêu rõ nội dung chuyển đơn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

….…….(1)

….………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:…./PC-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

PHIẾU CHUYỂN
Đơn tố giác tội phạm

Kính gửi: …………………………………….(5)

(2) ……………nhận được đơn tố giác tội phạm (hoặc đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm) đề ngày…../…../…..

Đơn ghi tên ông (bà): ………………………………………………………(6)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Nguồn đơn: …………………………………………………………………(7)

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo năm 2011; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND và Thông tư số 10/2014 của Bộ Công an Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND, ………………………………..(2) chuyển đơn trên đến ………………………………..(5) để xử lý theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả xử lý cho …………(2) và (9) ………………… (nếu có) biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: …..

……………………………(10)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm:  Giải bài 3.13, 3.14, 3.15 trang 10, 11 sách bài tập vật lí 8
Back to top button