Mẫu nhật ký thi công nạo vét

Mẫu nhật ký thi công nạo vét là gì? Mẫu nhật ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu nhật ký thi công nạo vét là mẫu bản nhật ký được lập ra để ghi chép về tình hình thi công nạo vét. Mẫu nêu rõ gói thầu, thông tin công trình…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

NHẬT KÝ THI CÔNG

PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG:……………………………….

QUYỂN SỐ…………./SỐ QUYỂN……………

(Từ ngày………/……/20…… đến ngày ……../……./20………..)

Gói thầu số ………

Công trình

Chủ đầu tư

Nhà thầu thi công

Tư vấn giám sát

:…………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………..

Cách ghi:

– Số trang: ghi từ 1 đến 100/quyển

– Quyển số: Ghi từ quyển 1 đến hết của một phương tiện;

– Số quyển: Là tổng số quyển của một phương tiện;

– Từ ngày: Là ngày đầu tiên ghi nhật ký chi tiết thi công (TC) công trình;

– Đến ngày: Là ngày cuối cùng ghi nhật ký chi tiết TC công trình.

…………, Năm 20…..

NHẬT KÝ THI CÔNG

Số: …………./20………./NVDT

– Địa điểm thi công:…(Ghi tên luồng và địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc TW)….

– Phạm vi thi công: ….(Ghi lý trình, hoặc mặt cắt (MC), hoặc khu vực… theo thiết kế)

– Tư vấn giám sát thi công: ……………………………………………………………

+ Giám sát trưởng: …………………………………….……………………………….

+ Giám sát viên: ………………………………………………………………………..

TT

Họ và tên

Khu vực thi công phụ trách
(từ MC số…… đến MC số ……)

Điện thoại

(Ghi đầy đủ số TVGS phụ trách ký vào nhật ký)

(Ghi đầy đủ khu vực của từng TVGS phụ trách ký vào nhật ký)

Ông: ………………………

Ông: ………………………

– Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………

+ Chỉ huy trưởng công trình: Ông ………………………; điện thoại: ………………..

+ Cán bộ kỹ thuật thi công:

TT

Họ và tên

Khu vực thi công phụ trách
(từ MC số……. đến MC số …….)

Điện thoại

(Ghi đầy đủ số CBKT phụ trách ký vào nhật ký thi công)

(Ghi đầy đủ khu vực của từng CBKT phụ trách ký vào nhật ký thi công)

Ông: ……………………….

Ông: ……………………….

– Nhà thầu phụ (nếu có): ………………………………………………………………

+ Khu vực thi công của Nhà thầu phụ: ……………………………………………….

– Bắt đầu thi công (ngày, tháng, năm ): ………………………………………………

– Kết thúc thi công (ngày, tháng, năm): ………………………………………………

Trong nhật ký này có ………… trang, được đánh số từ 01 đến ………..và được Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, ……………… cùng đóng dấu giáp lai tất cả các trang trước khi triển khai thi công.

Tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công

(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên)
Trang ……… (tiếp theo /Quyển số….)

Xem thêm:  Những điều hiệu trưởng không được làm
Back to top button