Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Kế hoạch tài chính

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung kế hoạch… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý như sau:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM …

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên quỹ

Dư nguồn đến ngày 31/12/… (năm trước)

Ước thực hiện năm…

Số dư nguồn đến ngày 31/12/… (năm hiện hành)

Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm

Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm

Chênh lệch nguồn trong năm

Tổng số

Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có)

A

B

1

2

3

4

5=2-4

6=1+2-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quỹ A

Quỹ B

Quỹ C

………

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Cách làm nhẫn tai thỏ
Back to top button