Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh – Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Tải về

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh là mẫu hóa đơn được lập ra khi bán hàng, mẫu hóa đơn bán hàng được lập bằng tiếng anh. Mẫu hóa đơn nêu rõ thông tin ngày lập hóa đơn, tên sản phẩm bán, số lượng….. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hóa đơn bán hàng bằng tiếng anh tại đây.

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mẫu số 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Nội dung cơ bản của mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh như sau:

Sales Receipt

Salesperson

Ngày

Customer

Điện thoại:

Địa chỉ:

City

State

ZIP

Qty.

Item/Description

Price/Unit

Total

Cash

Visa/MasterCard/American Express

Expires

Total Due

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tải Báo cáo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Back to top button