Mẫu giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Mẫu giấy xác nhận việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy xác nhận việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./GXN-…

(Địa danh), ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án (2)

(1) XÁC NHẬN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN/CƠ SỞ

Tên chủ dự án: …………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng: ……………………………………………………………………..

Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….. Fax:………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ………….

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ……………………….

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án (2) (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN, CƠ SỞ

Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã nêu tại Mục … Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chương trình quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Soạn bài tập đọc: nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chủ dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; được điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– (4);

– Lưu: …

(3)
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button