Mẫu giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Giấy phép vận chuyển vũ khí

Mẫu giấy phép về việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mẫu giấy phép về việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ tổ chức được cấp phép, loại hình hàng vận chuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép về việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ như sau:

(1)……………..
(2)……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…………./GPVC

GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN
VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………….

(2)…………………………………

Cho phép tổ chức: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Người chịu trách nhiệm vận chuyển: ………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………..nơi cấp……………ngày cấp ……….

Được phép vận chuyển: …………………………………………………………………

Loại, số lượng, nhãn hiệu: ………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển……………………….Biển kiểm soát: …………….

Thời gian vận chuyển: ……………………………………………………………………

Họ tên người điều khiển phương tiện: ………………………………………………

Nơi đi: …………………………………………………………………………………………..

Nơi đến: ………………………………………………………………………………………..

Tuyến đường vận chuyển: ………………………………………………………………

…………..ngày…….tháng……..năm…….
(3)………………

Mẫu giấy phép về việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu C1-08/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Back to top button