Mẫu giấy kê khai về điều kiện thu nhập

Mẫu giấy kê khai về điều kiện thu nhập là gì? Mẫu giấy kê khai về điều kiện thu nhập gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy kê khai về điều kiện thu nhập là mẫu giấy kê khai được lập ra để kê khai về điều kiện thu nhập. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

MẪU GIẤY KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP54

Họ và tên người kê khai: …………………………………..…………………………..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số ……………………………. cấp ngày……../……../……..tại ………………………………

Nơi ở hiện tại 55: ……………………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại 56: …………………………………

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ………………………nơi cấp ………………

Số thành viên trong hộ gia đình 57………………. người, bao gồm:

1. Họ và tên: …………………………….CMND số………………….……….là: ……………

Nghề nghiệp…………………………………Tên cơ quan (đơn vị) …………………..….

2. Họ và tên: …………..………………CMND số…………………………….là: ……………

Nghề nghiệp…………………………….Tên cơ quan (đơn vị) ………………………..…

3. Họ và tên: …………………………………CMND số……………………….là: ……………

Nghề nghiệp………………………………..Tên cơ quan (đơn vị) ………………..………

4. Họ và tên: …………………………….CMND số…………………………..là: …………….

Nghề nghiệp…………………………………..Tên cơ quan (đơn vị) …………………….

5 ………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng 58: …………………………………………………………………….

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập hàng tháng.

Xem thêm:  Đề bài - trả lời vận dụng trang 50 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người kê khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị đang làm việc

Ông/Bà là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

(ký tên, đóng dấu)

____________________

54 Mẫu này chỉ áp dụng đối với trường hợp người kê khai đã được xác nhận về đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trước ngày Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành nhưng chưa có xác nhận về điều kiện thu nhập.

55 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

56 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người kê khai.

57 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê khai.

58 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ như là công chức, viên chức…).

Back to top button