Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt gửi về nơi cơ trú về việc giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú, giữ liên lạc ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin của đảng viên, nơi chuyển sinh hoạt mới…. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 213

1. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú mới nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày tháng năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Xem thêm:  Tại sao nên nuôi kiến vàng trong vườn cây ăn trái !

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ………………. ……………, ngày….tháng…..năm……

GIẤY GIỚI THIỆU
Đảng viên đang công tác và học tập về giữ mối liên hệ nơi cư trú

Kính gửi: ………………………………………………..

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………………………………

Giới thiệu đảng viên: …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chính trị: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

Vào Đảng ngày: …………………., Chính thức ngày: ………………………………………………

Đang sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ ………………… thuộc Đảng Bộ Trường ………………….

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại cơ quan: ………………, Di động cá nhân: ……………………………………………..

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận đảng viên: ……………………………về giữ mối liên hệ theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính Trị.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày: …………………………

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ: ….

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Biển báo các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải R301f
Back to top button