Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán do công ty chứng khoán lập và thông báo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về doanh nghiệp chứng khoán, lý do tạm ngừng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán tại đây.

Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch

Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

….., ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………….

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: … do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày….. tháng…. năm…..

Xem thêm:  Đề xuất bố trí 38.738 tỷ đồng cho các đoạn tuyến cao tốc Bắc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………….. Fax:……………………………………….

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

Tên Công ty/chi nhánh/phòng giao dịch (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng…………………….

Địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch……………………………………………………

Ngày dự kiến tạm ngừng:……………………………………………………………………………….

Ngày dự kiến trở lại hoạt động…………………………………………………………………………

Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)
(Tổng) Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button