Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là gì? Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1. Định nghĩa mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là gì?

Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Mẫu nêu rõ nội dung công nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ…
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./……..

GIẤY CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số … ngày … tháng … năm …)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………… công nhận:

Mã hiệu nguồn giống

Cây thứ 1: …………………………

Cây thứ 2: ………………..………..

Cây thứ 3: ………………..………..

Loài cây

1. Tên khoa học: …………………..

2. Tên Việt Nam: ……….…….…..

3. Tên xuất xứ (nếu có): ………….

Địa chỉ nguồn giống

Thôn (Ấp/bản) …….……………..

xã…huyện…tỉnh/thành phố: ………

Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)

Thôn (Ấp/bản)………………

xã…huyện…tỉnh/thành phố: ………

Tuổi cây (năm)

Cây thứ 1: ………………………..

Cây thứ 2: ………………………..

Cây thứ 3: ………………………..

Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/đơn vị tính/số lượng)

Năm……..:

Năm…….:

Năm…….:

…, ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Nữ chính 'Người ấy là ai' bị bạn trai chia tay vì là người chuyển giới
Back to top button