Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc học sinh đang tham gia học tại trường. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ học sinh được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Hiệu Trưởng Trường T…………. xác nhận:

Học sinh: ……………………………………………………………………Lớp:………

Ngày sinh:……….……………..Nơi sinh:………………………Năm học:…………………

Địa chỉ: …..……………………………………………………………………………….

Nội dung xác nhận:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày ….. tháng ….. năm ….

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………..

XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………… Giới tính: ……………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Hiện đang là học sinh lớp ….. năm học ………….. tại trường ……………………

Đã mua BHYT năm ….- Mã số thẻ BHYT học sinh: ……………………………

…………….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ 2022
Back to top button