Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Số: …………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:…… ngày…… tháng…… năm……

1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………… Fax:

Email: ………………………………………… Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh

4. Thông tin về người đại diện của địa điểm kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………… Giới tính:

Sinh ngày: …../……/…… Dân tộc: ………………………………… Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Xem thêm:  Mỹ nhân gây sốt với màn giả trai trong ‘Tòa án vị thành niên’ là ai?

5. Thông tin về hợp tác xã/chi nhánh chủ quản:

Tên hợp tác xã/chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số hợp tác xã/chi nhánh:

Địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh:

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button